Катедра по Органична химия

 Ръководител катедра: Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова, тел.: 032/ 261 - 349, e-mail: tanya@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Илиян Иванов Иванов, тел.: 032/ 261 - 403, 349, e-mail: iiiliyan@abv.bg

 Доц. д-р Стела Миронова Статкова – Абегхе, тел.: 032/ 261 - 349,  e-mail: stab@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Румяна Иванова Бакалскател.: 032/ 261 - 348, e-mail: bakalska@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Пламен Ангелов Ангеловтел.: 032/ 261 - 347, e-mail: angelov@uni-plovdiv.bg

  Доц. д-р Солея Запрянова Даньо, тел.: 032/ 261 - 308e-mail: dagnon@uni-plovdiv.bg

 Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов тел.: 032/ 261 - 349e-mail: manolov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божиловтел.: 032/ 261 - 397e-mail: bozhilov@uni-plovdiv.bg

 Асистент д-р Йордан Иванов Стремскител.: 032/ 261 - 409e-mail: stremski@uni-plovdiv.net

 Химик Катя Димитрова Станчевател.: 032/ 261 - 409e-mail: kads@uni-plovdiv.bg  

 Докторант Десислава Кирковател.: 032/ 261 - 349e-mail: desinka_93@abv.bg

 Докторант Мария Пламенова Пенковател.: 032/ 261 - 349e-mail: mariya.p.penkova@gmail.com

 

 Докторант Шерфея Хюсеинова Топовател.: 032/ 261 - 397e-mail: topova@uni-plovdiv.bg

 Докторант Димо Енчев Аладжовтел.: 032/ 261 - 349e-mail: dimo_aladjov@abv.bg 

ЛЮБОВ КЪМ ХИМИЯТА ОТ ДЕЦА