През 1961 г. в Пловдив е открит Висш педагогически институт (ВПИ) за подготовка на математици, физици, химици и биолози, който през януари 1972 г. се преобразува в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". 

   

     Катедрата по Органична химия е създадена още с окриването на ВПИ, с ръководител проф. Асен Гълъбов, който е един от основателите на Пловдивския университет. 

   

      През  периода от 1972 до 1974 г.  водеща фигура в нея е проф. Мареков. В началния период от развитието на катедрата научната проблематика е ориентирана към химията на алкалоидите. В тази област са публикувани 14 научни труда. Издадени са три ръководства за упражнения по „Органична химия" и „Химия на отровните вещества".

       От 1974 до 1989 г. катедрата се оглавява от проф. дхн Никола Моллов, автор и съавтор на 114 научни труда и 12 авторски свидетелства. От 1977 до 1983 г. той е заместник-декан, а от 1987 до 1989 г. - декан на Химическия факултет. Член на катедрата от 1983 г. е и доц. д-р Цветан Обретенов (по-късно професор, дхн) – ректор на ПУ „Паисий Хилендарски" по това време.

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА

          

Проф. д-р Асен Гълъбов           Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе       Проф. д-р Илиян Иванов

(от 1961 до 1972 г.)                        (от 2010 до 2016 г.)                        (от 2016 г. до 2018 г.)    

 От ляво надясно - Проф. дхн Никола Моллов (от 1974 до 1989 г.),

Доц. д-р Виолета Червенкова (от 2000 до 2004 г.),

Проф. дхн Атанас Венков (от 1989 до 2000 г.).

      Седемдесетте години са основополагащ период за научната проблематика на катедрата - правят се научни и приложни изследвания в областта на синтетичните и природни биологично-активни вещества. Сериозни са постиженията в синтеза и химичните трансформации на природни органични вещества. Развиват се методи за получаване на природни и синтетични растителни защитни средства (договори с Химически комбинат "Агрия" - Пловдив). В катедрата са издадени осем ръководства и учебници, които са от значение за подготовката на широк кръг специалисти. Сериозни са връзките с висши учебни заведения в страната, с множество български и чуждестранни институти и предприятия, с Института по органична химия с център по фитохимия на БАН. Здрави координационни връзки съществуват и със сродни катедри в Прага, Вършава, Познан, Нови Сад и др. От 1975 г. членове на катедрата осъществяват дългосрочни специализации в чуждестранни университети (САЩ, Германия, Англия, Швеция, СССР, Испания и др.). Със своята активна научна и учебно-възпитателна дейност, катедрата по Органична химия е сред най-авторитетните в университета.

           Част от колектива на катедрата по Органична химия на научната конференция

организирана от Химическия факултет през 2001 г.      

      От 1989 г. в продължение на 11 години проф. дхн Атанас Венков е ръководител на катедрата по Органична химия, а през 1999 г. той е избран за декан на Химическия факултет. Научната му работа съвместно с проф. дхн Никола Моллов е в областта на синтеза на изохинолинови съединения чрез реакция на вътрешно-молекулно амидоалкилиране. Автор е на над 100 публикации в областта на синтеза на хетероциклени съединения.

     Успешно се развива и научното направление в областта на терпеновите съединения, флавони, гликозиди и други биологично-активни вещества, извлечени от етерично-маслени растения, в което работят проф. д-р Георги Папанов и доц. д-р Петър Малаков. С изследване на термоиндуцираните взаимодействия между пептиди и въглехидрати (Майярова реакция) се занимава доц. д-р Огнян Аргиров. Върху химични и фотохимични превръщания на морфинови алкалоиди работи друга научна група под ръководството на доц. д-р Виолета Червенкова. В периода от 2000 до 2005 г. тя оглавява катедрата. В този период са защитени две докторски работи (Илиян Иванов и Стела Статкова-Абегхе). Катедрата се попълва с нови членове (д-р Стоянка Николова и  д-р Марин Маринов).

 

Колегиум на катедрата по Органична химия през 2009 г.

От ляво надясно - доц. д-р Стела Статкова-Абегхе, гл. ас. д-р Марин Маринов, химик Катя Станчева, гл. ас. д-р Румяна Бакалска, гл. ас. д-р Жан Петров,

проф. дхн Цонко Колев (ръководител катедра от 2006 до 2010 г.), доц. д-р Огнян Аргиров, гл. ас. д-р Пламен Ангелов, доц. д-р Илиян Иванов, 

гл. ас. д-р Стоянка Атанасова, гл. ас. д-р Мария Ангелова-Ромова.     

 

       От 2006 до 2010 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Цонко Колев. Автор на над 200 научни публикации в областта на структурни и спектрални изследвания на органични съединения, материали с нелинейно-оптични свойства. В този период се хабилитират двама преподаватели (доц. д-р Илиян Иванов и доц. д-р Стела Статкова-Абегхе) и са защитени две докторски дисертации (Румяна Бакалска и Пламен Ангелов). Съставът се увеличава с трима преподаватели (доц. д-р Огнян Аргиров, гл. ас. д-р Жан Петров и гл. д-р Солея Даньо). Доц. д-р Илиян Иванов е избран за декан на Химическия факултет.

Докторант Милена Стайкова в научната лаборатория.       

       От 2010 до 2016 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Стела Статкова-Абегхе. В този период доц. д-р Илиян Иванов е избран на академична длъжност професор, хабилитират се четирима преподаватели (доц. д-р Румяна Бакалска, доц. д-р Пламен Ангелов, доц. д-р Жан Петров и доц. д-р Солея Даньо) и са защитени три докторски десертации (Станимир Манолов, Милена Стайкова и Маргарита Дочева).

        От 2016 г. за ръководител на катедрата по Органична химия е избран проф. д-р Илиян Иванов. От 2016 до 2018 година в катедрата са защитени още четири докторски десертационни труда (Димитър Божилов, Светлана Аврамова, Йордан Стремски и Павел Янев). 

През 2018 година до днес за ръководител на катедрата е избрана доц. д-р Стоянка Атанасова.

Понастоящем катедрата по Органична химия е стабилна в кадрово и материално отношение, обучава студенти (бакалаври, магистри и докторанти), в различни направления свързани с Органичната химия.

В крак е с постоянно развиващите се съвременни технологии и научни разработки в сферата.

Основен приоритет, е осигуряването на качествено обучение в една приятна атмосфера и научна среда.

Вашето познание, е наше призвание !!!