Професионално направление

Научна специалност

Форма на обучение

редовна

задочна

1. 4.2 Химически науки Органична химия

2

(след преобявяване)

  -

         

 

За докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

Кандидатите подават в Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" следните документи:
1. Молба до Ректора;
2. Автобиография;
3. Дипломи за придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие)  или нотариално заверени копия от тях;
4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. Документ за признато висше образование (ОКС "магистър"), ако то е придобито в чужбина;
6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити (71 лева).

Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 18 / 01.03.2019 г. (от 01. 03. 2019 г. до 01. 05. 2019 г.)

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език (английски).

 

Програма по Органична химия

Правила за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет

Избраните кандидати следва да се запишат най-късно до 1.08.2019 г.

За повече информация: 032/ 261 - 408, Цвета Темелкова.

Информация взета от официалния сайт на Химически факултет : http://www.argon.uni-plovdiv.bg