За учебната 2018/2019 година катедра Органична химия предлага обучение по магистърски програми, както следва:

 

  такса
за редовно обучение
такса
за задочно обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*

Медицинска химия

- редовно обучение

задочно обучение

Медицинска химия

(за неспециалисти)

редовно обучение

задочно обучение

-

 

 

 

-

800 лв.

 

 

 

800 лв.

-

 

 

 

-

 

* Прием за учебната 2018/2019 година:

 

Започна приема на кандидатстудентски документи за Магистърски програми:

Магистърска програма "Медицинска Химия"

 

Магистърска програма - Медицинска химия

(задочно обучение)

 

Магистърска програма - Медицинска химия

(задочно обучение) - за неспециалисти*

 

*Стартиране на учебната 2018/2019 година - 20 октомври (Събота) от 9 часа в катедра ОХ

 

Програма:

 

Контакти:
тел: 0887976150, email: iiiliyan@abv.bg - Проф. д-р Илиян Иванов, Ръководител на Магистърсата програма
 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета
 2. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен 
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (30 лева)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 3. 09. – 3. 10. 2018 год.

 

Условия за кандидатстване:

 • диплома за ОКС „бакалавър" в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър", в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум "добър" (само за платено обучение)

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 4. 10. 2018 год.

Необходими документи за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 3 бр.
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

 

Магистърските програми в професионалното направление Химически науки са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 14/27.05.2013 г. (изходящ номер на уведомителното писмо 863/24.06.2013 г.) със срок на валидност шест години.

 

——————————————————————————————————————-

Медицинска химия

 

Реализация на Магистри, специалност Медицинска химия: